Abonaţi-vă la newsletter pentru a primi noutăţi direct pe email!

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE ȘI DE CONFIDENȚIALITATE

PENTRU PUNCTUL DE LUCRU „ATELIER RETUȘ”

Definiții

 1. Termenii „atelier”, „retuș” și „atelier de retuș”, folosiți în acest document se referă la punctul de lucru Atelier Retuș al TOMIS S.A., cu locația în incinta centrului comercial Tomis Mall, la etajul 2. Atelierul Retuș este proprietatea companiei TOMIS S.A. care are calitatea de administrator.
 2. „TOMIS S.A.” (în continuare „Tomis” ) este societatea comercială cu sediul principal în Constanța, Str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 și este înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/587/1991, cod unic de înregistrare RO 1891794.
 3. Prin termenii „utilizator”, „client“, „vizitator” și „dumneavoastră” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează atelierul de retuș, indiferent de motiv.
 4. Prin termenul „date personale” și „date cu caracter personal”, înțelegem informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat personal. Acestea pot include numele și prenumele dumneavoastră, numărul de telefon (inclusiv numărul de mobil), semnătură olografică.

Pentru mai multe detalii accesați pagina web https://www.tomis.ro/politica-retus 

Colectarea datelor personale

În momentul completării bonului de comandă, din locația atelierului de retuș din Tomis Mall, Tomis va colecta informații cu caracter personal de natură să identifice o anumită persoană.

Tomis vă cere să furnizați date personale, incluzând numele și prenumele dumneavoastră, telefonul mobil precum și opțiunea obligatorie de acceptare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal și confidențialitate.

De asemenea, Tomis prin locația sa de la atelierul de retuș primește și înregistrează în centralizatorul bonurilor de comandă. Aveți capacitatea de a accepta sau de a refuza completarea și înregistrarea datelor cu caracter personal, prin completarea cu datele reale, prin anonimizare completând cu acronime numele și prenumele. Numărul de telefon fiind necesar pentru a vă contacta în legătură cu ridicarea produselor lăsate la retuș. Necompletând datele necesare (cel puțin numărul de telefon și semnătura), ne rezervăm dreptul de a vă refuza produsele pentru retușare.

Prin completarea bonului de comandă sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră. Prin stocarea datelor se înțelege păstrarea datelor oferite în mod voluntar de către dumneavoastră pe orice fel de suport și pe o perioadă de timp nespecificată. Prin prelucrarea datelor înțelegem suma operațiunilor care se efectuează asupra datelor personale (ex.: colectare, înregistrare, organizare, extragere, stocare, ștergere).

Transferul datelor personale către terți

Aceste date NU sunt transferate către companii terțe cu anumite excepții.

Scopurile colectării datelor personale

Scopurile tipice pentru care sunt folosite datele dumneavoastră sunt următoarele:

 • Contactarea în vederea ridicării produsului retușat

Atunci când produsul/produsele dumneavoastră este/sunt finalizate vă vom contacta pentru a veni să le ridicați. În unele cazuri, ar putea apărea decalaje față de termenul de ridicare, astfel încât vă vom anunța de acest lucru.

2)  Contactarea în vederea solicitării de lămuriri suplimentare

Atunci când vom solicita lămuriri suplimentare cu privire la serviciile oferite de atelierul de retuș, vă vom trimite la anumite intervale de timp informații despre stadiul lucrărilor, care considerăm că pot fi de interes pentru dumneavoastră.

3)  Efectuarea de statistici

Statisticile pe care le întreprindem sunt utile monitorizării prezenței clienților la retuș, compararea din punct de vedere financiar al sumelor înscrise pe bonul de comandă cu cele emise de casa de marcat. Pentru aceasta putem folosi datele personale oferite de dumneavoastră. În cadrul acestor statistici prezența dumneavoastră este anonimă.

Angajamentul de păstrare a confidențialității

Tomis protejează dreptul la intimitate și la imagine al clienților atelierului de retuș. Principalul nostru obiectiv constă în a oferi clienților noștri o experiență sigură, care să nu le afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens luăm toate măsurile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere.

Vă asigurăm că nu vom colecta alte date personale ale dumneavoastră cu ocazia completării bonului de comandă și a centralizatorului de bonuri de comandă la atelierul de retuș, în afară celor oferite voluntar, printr-o manifestare de voință expresă din partea dumneavoastră. Tomis nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terți datele dumneavoastră personale.

Tomis face excepție de la această regulă în următoarele cazuri:

– cu acordul dumneavoastră;

– în cazul în care informația este necesară partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastră, companiile partenere au dreptul de a utiliza unele date cu caracter personal furnizate direct de către Tomis doar în măsura în care este necesară asistența lor;

– datele dumneavoastră personale pot fi transmise autorităților, la cererea justificată a acestora, pentru cercetarea unor infracțiuni;

– în cazul în care activitățile dumneavoastră contravin termenelor și condițiilor statuate de Tomis sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;

– în situația în care Tomis fuzionează sau este achiziționată total sau parțial de o altă companie, baza de date este transferată noului operator. În cazul în care Tomis devine insolvabilă, baza de date poate fi vândută, tranzacționată doar cu acordul instanței. În astfel de situații veți fi anunțați prin email sau printr-un anunț postat pe site.

Modificări ale politicii de confidențialitate

În cazul în care politica noastră de confidențialitate se modifică, schimbările vă vor fi anunțate fie prin comunicare directă cu dumneavoastră, fie vor fi postate pe site-ul nostru web. Veți fi înștiințați cu privire la orice modificare, înainte de a folosi vreo informație despre dumneavoastră într-un mod care nu a fost descris anterior în angajamentul nostru de confidențialitate. În momentul în care survine o astfel de schimbare, dumneavoastră veți putea alege dacă doriți sau nu ca informațiile dumneavoastră să fie folosite în noul mod.

Securitatea datelor personale

Ne obligăm să aplicăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Aceste măsuri asigură, potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de prelucrare și de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum și în ceea ce privește natura datelor care trebuie protejate. Cerințele de securitate sunt elaborate de autoritatea de supraveghere și vor fi actualizate periodic, corespunzător progresului tehnic și experienței acumulate.

Drepturile utilizatorilor

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, orice persoană înregistrată, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare (art.12), adică dreptul de a primi un conținut minim de informații cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Tomis, în conformitate cu cerințele legale;
 2. Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13), adică dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în condițiile stabilite de legislația în vigoare, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 3. Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14), adică dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în mod gratuit: i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; iii) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform pct. i și ii, dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 4. Dreptul de opoziție (art.15), adică dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate (art.17), adică dreptul de a obține intervenția umană cu privire la o asemenea decizie și de a contesta decizia;
 6. Dreptul de a se adresa justiției (art.18), pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în vigoare, fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, orice persoană înregistrată, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi:

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 2. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Tomis către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 3. Dreptul de a-și retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;
 4. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat“).

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Tomis în conformitate cu scopurile menționate.

Utilizatorul are dreptul de a solicita, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de Tomis. Tomis se obligă să transmită un răspuns în termen de 15 zile.

Utilizatorul are dreptul de a cere Tomis rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor sale personale stocate. În termen de 15 zile, TOMIS S.A. se obligă să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal ale utilizatorului.

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. De asemenea, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Tomis sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În termen de 15 zile, Tomis se obligă să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal ale utilizatorului.

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, utilizatorul are dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care i-au fost încălcate.

Utilizatorul care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul va înainta către Tomis o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Cadrul legislativ

Cadrul legislativ care stă la baza prezentului document este constituit din „Regulamentul General privind Protecția Datelor” publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cât și „Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date” și „Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice”.

Modificări ale politicii de confidențialitate

În cazul în care politica noastră de confidențialitate se modifică, schimbările vă vor fi anunțate fie prin comunicare directă cu dumneavoastră, fie vor fi postate pe site-ul nostru. Veți fi înștiințați cu privire la orice modificare, înainte de a folosi vreo informație despre dumneavoastră într-un mod care nu a fost descris anterior în angajamentul nostru de confidențialitate. În momentul în care survine o astfel de schimbare, dumneavoastră veți putea alege dacă doriți sau nu ca informațiile dumneavoastră să fie folosite în noul mod.

Contact
Ne puteți contacta la privacy@tomis.ro , telefon: 0241/483.200, sau să ne scrieți pe adresa Strada Ștefan cel Mare nr. 36-40, cod poștal 900676, Constanța, Romania.

Traducere »